Obchodní podmínky

Základní podmínky poskytování našich služeb se řídí obchodním zákoníkem.

• Zhotovitel se zavazuje vyhotovit objednateli závazně objednanou zakázku v dohodnutém termínu, v odpovídající kvalitě a za sjednanou cenu.
• Veškeré skutečnosti ve svěřených dokumentech považujeme za přísně důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost.
• Přesahuje-li odhadnutá cena zakázky u nových zákazníků částku 5.000 Kč, požadujeme před započetím práce na zakázce uhrazení 50 % ceny této zakázky.
• Při prodlení v platbách za vyhotovené zakázky účtujeme penále ve výši 0,05 % z ceny zakázky denně, po době splatnosti uvedené na faktuře.
• Zhotovitel předpokládá, že objednatel disponuje plnými právy k zakázce a zříká se vyhotovením zakázky dotčení jakýchkoliv případných práv třetích osob.
• Autorství není vyhotovením zakázky dotčeno.
• Objednatel po převzetí zakázky provede její kontrolu a potvrdí zhotoviteli její převzetí.
• Jakékoliv škody vzniklé objednateli v důsledku chybně provedené zakázky hradí zhotovitel, avšak pouze do výše předpokládané ceny zakázky.
• Splatnost faktur za zakázky je 14 dnů ode dne vyhotovení faktury a jejího odeslání na fakturační (uvedenou) adresu objednatele.
• Ceny jsou určeny ceníkem, který je součástí webové prezentace, nebo mohou být stanoveny smluvně.
• Zadáním zakázky zhotoviteli vyjadřuje objednatel svůj souhlas s cenami uvedenými v ceníku.
• Zadání zakázky objednatelem neznamená automatické přijetí zakázky zhotovitelem. Zakázku může objednatel považovat za přijatou pouze po potvrzení o přijetí objednávky ze strany zhotovitele.
• Reklamaci zakázky je třeba uplatnit do 7 dnů od předání zhotovitelem.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.02.2009.